Veelgestelde vragen – FAQ

Fiscaal attest

Als ik een gift doe, heb ik dan recht op een fiscaal voordeel?

Wanneer het totaal van je giften aan onze organisatie jaarlijks minimum €40 bedraagt, heb je recht op een fiscaal attest. Dat attest sturen wij je in maart van het jaar volgend op de gift(en) in kwestie toe, op tijd voor je belastingaangifte voor het afgesloten fiscaal jaar. Als je bijvoorbeeld in 2020 een gift van 50 euro deed, ontvang je daarvoor in maart 2021 een fiscaal attest.

Je recupereert zo 45% van het gegeven bedrag. Wij ontvangen nog altijd 100% van je gift, maar je betaalt zelf slechts een deel.

Daarnaast is het belangrijk te weten dat giften die via een derde worden gedaan, en nadien worden overgemaakt ten voordele van 168 Million, niet fiscaal aftrekbaar zijn. Giften die bijvoorbeeld door een derde zoals Facebook (indien u een gift doet via de Facebookpagina van 168Million) worden gedaan geven geen recht op een fiscaal attest om een belastingsaftrek te bekomen.

Hoeveel geld kan ik recupereren dankzij mijn fiscaal attest?

Je recupereert 45% van het geschonken bedrag.

Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest?

In maart 2022 ontvang je je fiscaal attest voor je giften van 2021.

Hoe moet ik mijn belastingaangifte invullen om de belastingvermindering voor giften te vragen?

Vermeld in vak X, A van uw belastingaangifte het bedrag van de giften die u in 2021 gedaan heeft.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om recht te hebben op een fiscaal attest?

Om het fiscaal attest in 2022 te ontvangen, moet 168 Million België ten laatste op 31 december 2021 een minimum van €40 (al je giften samengeteld) van jou ontvangen hebben.

Moet ik mijn fiscaal attest aanvragen?
Als je in België woont niet. Dan wordt het automatisch opgestuurd naar het adres verbonden aan het rekeningnummer waarmee je de giften deed.

Als je niet in België woont, wordt het attest niet automatisch verstuurd. In dat geval vragen we je om contact op te nemen met onze diensten.

Fondsenwerving

Hoe doen wij aan fondsenwerving?
We gebruiken meerdere kanalen om aan fondsenwerving te doen bij particulieren en bedrijven. Een ervan is directe dialoog. Onze fondsenwervers zijn gemotiveerde studenten of professionals. Ze spreken voorbijgangers in de straat of in sommige supermarkten aan of komen aan huis, om ons programma van maandelijkse giften uit te leggen. We organiseren eveneens telefonische fondsenwervingcampagnes.

Een aanvraag tot een maandelijkse gift gebeurt via een Europees domiciliëringsformulier. Er wordt dus nooit cash geld gevraagd.

Fondsenwerving in de straat, aan huis of via de telefoon laat onze wervers toe het publiek te sensibiliseren rond de missie van 168 Million. Dankzij maandelijkse giften, kunnen we projecten op lange termijn plannen en heel snel reageren in noodsituaties.

Daarnaast zijn er nog andere methodes om nog te steunen, via oproepen tot giften, geboortelijsten, solidaire cadeaus, etc.

Hoe herken je een fondsenwerver ?
Onze fondsenwervers kan je herkennen aan hun kledij, waar duidelijk 168 Million op vermeld wordt. Ze dragen ook een officiële 168 Million badge als teken van hun engagement.

Als je vragen hebt over onze fondsenwerving, kan je ons bereiken per mail: info@168million.be

Uw steun

Kan ik rechtstreeks een kind steunen?
Wij promoten geen sponsoring of steun aan individuele kinderen omdat dit het evenwicht van het gezins- en gemeenschapsleven in het gedrang kan brengen. Wij steunen langetermijnprogramma’s, die we ontwikkelen in samenwerking met overheden, plaatselijke gemeenschappen en organisaties om het welzijn van alle kinderen te verbeteren.
Hoe kan ik mijn maandelijkse storting wijzigen?
Om je maandelijkse storting te wijzigen, het bedrag te verhogen of te verlagen, de opdracht tijdelijk of definitief stop te zetten, kan je ons contacteren via: info@168million.be
Kan ik mijn giften bevriezen voor een bepaalde periode?
Ja. Indien je om één of andere reden even geen geld kan geven, kan je je giften bevriezen voor een bepaalde periode. Indien je dit wil doen, contacteer ons via: info@168million.be
Wat is een Europese SEPA domiciliëring?
SEPA staat voor Single Euro Payments Area, een eengemaakte Europese betaalruimte. Dit systeem laat toe om betalingen te maken over heel Europa. Wegens een standaardisatie van het Europees systeem zijn ook alle Belgische organisaties vanaf de komende jaren verplicht om dit systeem toe te passen.

De Europese domiciliëring geeft de mogelijkheid om een maandelijkse storting te doen aan een organisatie. Dit systeem heeft als doel om de donateur te beschermen via een heel strikte en beschermde betalingsprocedure.

Testament

Wat kan ik nalaten?
Al uw zakelijke rechten: zowel roerende (geld, effecten, goudstukken, kunstwerken, enz.) als onroerende goederen (gronden, huizen, appartementen, naakte eigendom, enz.). Maar ook auteursrechten kan u nalaten.
Kies ik voor een eigenhandig of notarieel testament?
Het notarieel testament biedt meer waarborgen:

1) Het kan moeilijker betwist worden
2) Het is duidelijk, want opgesteld door een specialist
3) Het wordt geregistreerd als authentieke akte en kan dus niet verdwijnen
4) Het wordt makkelijk teruggevonden, want het staat ingeschreven bij het Centraal Register van Testamenten. Zonder dat de inhoud ervan wordt bekend gemaakt welteverstaan.

Het eigenhandig testament bevat deze waarborgen niet. Daarom laat u uw testament altijd best herlezen door een specialist (gewoonlijk de notaris) en legt u zeker uw testament neer bij een notaris. Zo wordt het ingeschreven bij het Centraal Register van Testamenten. Want een testament kan altijd verloren gaan of vernietigd worden.

Hoe ben ik zeker dat mijn testament wordt nageleefd?
Simpel: u duidt een vertrouwenspersoon aan in uw testament. Die waakt er dan over dat uw testament wordt uitgevoerd volgens uw wil. Dit noemen we de vereffening van de nalatenschap. De vertrouwenspersoon noemen we de testamentuitvoerder. Dit kan een lid zijn van de familie, maar ook een vriend of zelfs een notaris.

Het aanstellen van een testamentuitvoerder is niet verplicht. INdien u geen testamentuitvoerder aanstelt, is het niet uw notaris die deze rol op zich neemt.

Welke successierechten moeten er betaald worden?
Successierechten zijn een belasting op de overdracht van uw erfenis op uw erfgenamen. Wij raden u aan hiervoor uw notaris te raadplegen. De rechten verschillen namelijk van gewest tot gewest. En ze verschillen ook nog eens volgens de graad van verwantschap tussen u en uw legatarissen. Weet dat de successierechten kunnen oplopen tot 80% van het nagelaten bedrag.
Waarom een testament maken?
Als u geen testament maakt, bepaalt de wet wie uw vermogen krijgt. Dit noemen we de erfrechtelijke devolutie.

Stelt u geen testament op en hebt u geen erfgenamen (nakomelingen of andere)? Dan erft de Staat uw goederen. In de praktijk zijn dit de Gemeenschappen en Gewesten.

U begrijpt dus meteen het belang van een testament. Hiermee bepaalt u immers naar wie uw goederen gaan na uw overlijden.

Kan ik alles nalaten aan wie ik wil?
Dit ervan hangt af of u naaste familie hebt of niet. Leeft uw vader en/of moeder nog of hebt u 1 of meerdere kinderen? Dan is het aandeel dat u vrij mag nalaten beperkt tot een deel van uw vermogen. Slechts 1/2, 1/3 of 1/4 mag dan aan derden worden nagelaten. Dit is het ‘voorbehouden erfdeel’, ook wel het ‘gereserveerd erfdeel’ genoemd. Het wordt voorbehouden aan die erfgenamen. Hebt u geen familie? Of enkel neven, nichten of zelfs broers en zusters? Dan bent u vrij al uw goederen aan wie dan ook na te laten.

Het is wel zo dat de overlevende echtgenoot en soms de samenwonende partner kan beschikken over een recht van vruchtgebruik op sommige goederen en op de echtelijke woning of gezinswoning. Hiervoor raadpleegt u best uw notaris.

Jouw gift

Moet ik rijk zijn om een testament op te maken?
Neen. Een testament is nuttig van zodra u enkele goederen of wat spaargeld heeft. En dan vooral als u wil kiezen naar wie die goederen gaan na uw overlijden. Alleen met een testament kan u hiervan zeker zijn.
Kan ik een gift in natura doen?
We hebben als organisatie een strikt beleid over giften in natura. Giften in natura hebben allerhande praktische en logistieke gevolgen, die vaak een hoog kostenplaatje hebben. We bekijken elk geval afzonderlijk.