Klachtenreglement

Dit klachtenreglement is opgesteld door 168 Million België en is bedoeld voor alle donateurs, partners of mensen die op welke manier dan ook een klacht hebben over 168 Million België. Het bevat bepalingen over de wijze waarop de klachten die tegen één of meer vrijwilligers, bestuurders of mensen gelieerd aan 168 Million België worden ingediend en worden afgehandeld.

Auteur: Juridische afdeling 168 Million België
Gekeurd door: Het bestuur van 168 Million België
Geschreven op: 22 Juli 2019
Laatste update: 1 augustus 2020
Contact: legal@168million.be

1. Indienen van een klacht

1.1 Een klager kan op de volgende manieren een klacht indienen bij 168 Million België:
(A) schriftelijk: gericht aan 168 Million België, t.a.v. Klachtenafhandeling.
(B) per e-mail: info@168million.be
(C) telefonisch.
(D) mondeling: aan een vrijwilliger of bestuurder van 168 Million België.

1.2 Een klager dient bij het indienen van de klacht tenminste de navolgende gegevens kenbaar te maken:
(A) naam
(B) adres
(C) woonplaats van de Klager
(D) de aard
(E) een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht.

1.3 Een klacht waarbij de gegevens zoals vermeld in artikel 3.2 niet vermeld worden of niet compleet zijn, wordt niet in behandeling genomen door 168 Million België.

Indien redelijkerwijs mogelijk, zal 168 Million België de Klager binnen drie Werkdagen nadat de klacht is ingediend, informeren dat de klacht niet in behandeling kan worden genomen omdat de gegevens niet compleet zijn.

1.4 Met het indienen van een klacht aanvaardt de Klager de inhoud van dit Klachtenreglement.

2. Behandeling van de klacht

2.1 De Klager ontvangt – indien redelijkerwijs mogelijk – binnen drie werkdagen nadat de klacht bij 168 Million België is ingediend van 168 Million België schriftelijk – waaronder begrepen per e-mail – een ontvangst bevestiging van de klacht waarin het referentienummer wordt vermeld.

Indien de klacht telefonisch of anderszins mondeling is ingediend bij 168 Million België kan 168 Million België de ontvangst van de klacht met vermelding van het referentienummer mondeling bevestigen.

2.2 168 Million België kan ter beoordeling en/of afwikkeling van de klacht de Klager of derden om nadere informatie verzoeken.

2.3 168 Million België heeft de intentie de klacht binnen 21 dagen nadat deze is ingediend, op een van de in artikel 2.1 genoemde wijze, af te handelen en de Klager daarover schriftelijk – waaronder begrepen per e-mail – te berichten.

2.4 Indien de klacht echter niet binnen 21 dagen kan worden afgehandeld, doet 168 Million België daarvan met redenen omkleed schriftelijk – waaronder begrepen per e-mail – mededeling aan de Klager onder vermelding van de nadere termijn waarbinnen 168 Million België de klacht zal behandelen. 168 Million België zal de Klager vervolgens schriftelijk – waaronder begrepen per e-mail – binnen de nader bepaalde termijn berichten omtrent de wijze waarop de klacht wordt afgehandeld.

3. Beeindiging van een klacht

3.1 Een klacht die op een van de in artikel 2.1 genoemde wijze is ingediend eindigt indien:
(A) de klager de klacht intrekt;
(B) na bemiddeling en/of na overleg met de klager blijkt dat bij de klager geen behoefte meer bestaat aan verdere behandeling van de klacht;
(C) SON 168 Million België de klacht heeft afgehandeld zoals vermeld in artikel 4;

3.2 Van het niet verder behandelen van een klacht wordt, onder vermelding van redenen, schriftelijk – waaronder begrepen per e-mail – mededeling gedaan aan de klager.